Algemene voorwaarden

Praktisch Leren trainingen
Gevestigd in Almere met KvK nummer: 60390557

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Onder Praktisch Leren wordt verstaan: Praktisch Leren trainingen

Praktisch Leren is aanbieder van diensten en/ of producten en is gevestigd in Almere.

– opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die opdracht verstrekt voor de werkzaamheden aan Praktisch Leren

– diensten: alle door Praktisch Leren aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder training, advies, support (ondersteuning) en coaching in de ruimste zin des woords. Alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;

– cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coachings- of adviesbegeleidingen, of verrichte werkzaamheden, indien hij niet zelf de opdrachtgever is.

Artikel 2. Toepassing van deze voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Praktisch Leren. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;

2.2. Niet alleen Praktisch Leren maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen;

2.3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever;

2.4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Praktisch Leren uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2.8. Indien Praktisch Leren niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Praktisch Leren in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Offertes

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van Praktisch Leren zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.2. Praktisch Leren kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Praktisch Leren daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Praktisch Leren anders aangeeft.

3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Praktisch Leren niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.5. Offertes zijn gebaseerd op de bij Praktisch Leren beschikbare informatie.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1. Met de Praktisch Leren gesloten overeenkomsten leiden voor Praktisch Leren tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Praktisch Leren het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Praktisch Leren aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Praktisch Leren worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Praktisch Leren zijn verstrekt, heeft Praktisch Leren het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;

4.4. Praktisch Leren is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Praktisch Leren is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn;

4.5. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Praktisch Leren derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Praktisch Leren dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

4.6. Praktisch Leren zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Artikel 5. Contractduur en opzegging

5.1 Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aan gegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Beide partijen kunnen ten allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Dit heeft voor géén der partijen consequenties. Praktisch Leren kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor wat voor schade dan ook, voortvloeiend uit eenzijdige opzegging van de overeenkomst. Voor opzegging van de overeenkomst geldt een termijn van 2 weken vanaf het moment dat per email wordt aangegeven dat de samenwerking eindigt.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

6.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;

6.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Praktisch Leren zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;

6.3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Praktisch Leren de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;

6.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Praktisch Leren daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

6.5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Praktisch Leren een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

6.6. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Praktisch Leren gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Praktisch Leren daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 7. Overmacht

7.1. Praktisch Leren is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

7.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Praktisch Leren geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Praktisch Leren niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

Werkstakingen in het bedrijf van Praktisch Leren of van derden daaronder begrepen. Praktisch Leren heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Praktisch Leren zijn verbintenis had moeten nakomen.

7.3. Praktisch Leren kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

7.4. Voor zoveel Praktisch Leren ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Praktisch Leren gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8. Intellectuele eigendom en geheimhouding

8.1. Voor zover auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door Praktisch Leren ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft Praktisch Leren houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-,merk-, model-,handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen;

8.2. Praktisch Leren behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8.3. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9. Betaling

9.1. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Praktisch Leren aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Praktisch Leren is gerechtigd om periodiek te factureren. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.

9.2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is Praktisch Leren gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.

9.3. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente;

9.4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Praktisch Leren en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Praktisch Leren onmiddellijk opeisbaar zijn;

9.5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur;

9.6. Als van Praktisch Leren meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan Praktisch Leren voor aanvang van haar werkzaamheden betaling(of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

Artikel 10. Incassokosten

10.1. Ingeval Praktisch Leren om haar moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

10.2. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Praktisch Leren verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. Praktisch Leren aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.

11.2. De aansprakelijkheid van Praktisch Leren is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

11.3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan één maand, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste maand verschuldigde factuurbedrag,

11.4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Praktisch Leren of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Praktisch Leren aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Praktisch Leren afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat Praktisch Leren in verband met die verzekering draagt.

11.5. Elke aansprakelijkheid van Praktisch Leren voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst

12.1. Praktisch Leren heeft het recht om zonder opgave van reden een advies-, trainings-, begeleidings- of coachingstraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Praktisch Leren betaalde bedrag;

12.2. De opdrachtgever voor een advies-, trainings-, begeleidings- of coachingstraject of enige andere opdracht, heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een advies-, training-, begeleidings- of coachingstraject te annuleren per aangetekend verzonden brief, danwel per email, welke telefonisch is aangekondigd;

12.3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 20 werkdagen voor aanvang van een advies-, training-, begeleidings- of coachingstraject of enige andere opdracht kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van het betreffende advies-, trainings-, begeleidings- of coachingstraject te voldoen. Reeds gemaakte kosten worden voor 100% in rekening gebracht. 

12.4. Bij annulering binnen 20 werkdagen tot en met 10 werkdagen voor aanvang van een advies-, trainings-, begeleidings- of coachingstraject of enige andere opdracht is Praktisch Leren gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag. Reeds gemaakte kosten worden voor 100% in rekening gebracht. 

12.5. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt na aanvang van een advies-, training-, begeleidings- of coachingstraject of enige andere opdracht de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Praktisch Leren, anders rechtvaardigen.

12.6. Een individueel begeleidings- of coachingsgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is Praktisch Leren gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen cliënt niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.

12.7. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 13. Persoonsgegevens

13.1. Door het aangaan van een overeenkomst met Praktisch Leren wordt aan Praktisch Leren toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Praktisch Leren uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

 Artikel 14. Geschillenbeslechting

14.1. Op iedere overeenkomst tussen Praktisch Leren en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;

14.2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Praktisch Leren gevestigd is.

14.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Tijd voor een afspraak
Op-de-koffie
Contact informatie

Telefoonnummers:
Kantoor: 036-8444 788
Tammo Witmondt: 06-53156863

Algemene voorwaarden